TOP PVP

Pos Name Clan PVP's PK's
Luisa GOODofWARD 35 3
ViejoGarca GOODofWARD 8 2
Lyfia GOODofWARD 6 1
Perotz SwordArtOnline 5 1
Shishio GOODofWARD 5 3
DarkHunter GOODofWARD 4 1
ViejaGarca GOODofWARD 4 0
BCSPN GOODofWARD 2 7
MarcelaNavas GOODofWARD 2 3
10º Rhadamanthys Dothraki 2 0
11º Wr1 GOODofWARD 2 0
12º CongO Dothraki 1 0
13º Doido SwordArtOnline 1 0
14º Dragon SwordArtOnline 1 0
15º Flame SwordArtOnline 1 0
16º GrowTH Dothraki 1 0
17º NegroAmante GOODofWARD 1 1
18º Titan77 SwordArtOnline 1 0
19º 001 SwordArtOnline 0 0
20º 003 SwordArtOnline 0 0
21º 20Matar - 0 0
22º 25level - 0 0
23º 369 - 0 0
24º 40Tons Umbrella 0 0
25º 4fun - 0 0
26º 5555555 - 0 0
27º 76Tons - 0 0
28º a1 - 0 0
29º aa - 0 0
30º Abuelito GOODofWARD 0 0
31º Abyssimus - 0 0
32º ad - 0 0
33º Adanus - 0 0
34º ae - 0 0
35º Afrodite - 0 0
36º ag - 0 0
37º Aixa - 0 0
38º Akasha - 0 0
39º AldebaraN Dothraki 0 0
40º Alexandra GOODofWARD 0 0
41º Anais - 0 0
42º Andrade GOODofWARD 0 0
43º Andreas - 0 0
44º aq - 0 0
45º Arathorn SwordArtOnline 0 0
46º Ariex - 0 0
47º Artemisa GOODofWARD 0 0
48º asdasd - 0 0
49º Atoa - 0 0
50º Atoa1 - 0 0
51º Ayame Dothraki 0 0
52º az - 0 0
53º Bacteria Dothraki 0 0
54º Baggi - 0 0
55º Bakura Dothraki 0 0
56º Baraham - 0 0
57º Barth - 0 0
58º Barus - 0 0
59º Basurera GOODofWARD 0 4
60º Baymu Outlaws 0 0
61º bb01 - 0 0
62º bb02 - 0 0
63º bb03 - 0 0
64º bb04 - 0 0
65º bb05 - 0 0
66º bb06 - 0 0
67º bb07 - 0 0
68º BehemothLeader - 0 0
69º BigWarLord - 0 0
70º Bishop Dothraki 0 0
71º BishoppingA Dothraki 0 0
72º BlackHand - 0 0
73º BlackWolf Umbrella 0 0
74º Blanka - 0 0
75º Box01 - 0 0
76º Box02 SwordArtOnline 0 0
77º Box03 - 0 0
78º Brutalidade TheLordS 0 0
79º BrutoS TheLordS 0 0
80º Bune - 0 0
81º Cabrio Dothraki 0 0
82º Cabrion - 0 0
83º Caju - 0 0
84º Cami GOODofWARD 0 0
85º CamuS - 0 0
86º Cantor GOODofWARD 0 0
87º Caradine - 0 0
88º Carasco SwordArtOnline 0 0
89º Carasco1 SwordArtOnline 0 0
90º Carasco2 - 0 0
91º Cardinal77 SwordArtOnline 0 0
92º Castanha - 0 0
93º Coletora - 0 0
94º Comprador - 0 0
95º Core - 0 0
96º Coringa Dothraki 0 0
97º Corki SwordArtOnline 0 0
98º Crafetao Dothraki 0 0
99º Crawler Dothraki 0 4
100º Crimson - 0 0
Players Online: 48
1º   Luisa 35 pvps
2º   ViejoGarca 8 pvps
3º   Lyfia 6 pvps
1º   Susan 8 pks
2º   BCSPN 7 pks
3º   Basurera 4 pks
1º   SwordArtOnline lv 8
2º   GOODofWARD lv 7
3º   Dothraki lv 7
© 2019 L2Turbo - All rights reserved